ΕΡΓΑ ΑΠΕ

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης περιλαμβάνονται παρεμβάσεις οι οποίες έχουν ως απώτερο στόχο την αύξηση της χρήσης τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τη μείωση των Εκπομπών των Αερίων του Θερμοκηπίου στην «κοινότητα» του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν σε κτίρια που φιλοξενούν δομές παροχής κοινωνικών υπηρεσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Τα κτίρια καθώς και οι παρεμβάσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν είναι:

  • το Β΄ ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης όπου θα εγκατασταθεί πλήρες και σε λειτουργία ηλιακό θερμικό σύστημα θέρμανσης και ΖΝΧ,
  • ο Α' Παιδικός Σταθμός Αλεξανδρούπολης όπου θα εγκατασταθεί πλήρες και σε λειτουργία σύστημα αβαθούς γεωθερμίας με γεωεναλλάκτη κατακόρυφων γεωτρήσεων για θέρμανση και ΖΝΧ,
  • ο Β' Παιδικός Σταθμός Αλεξανδρούπολης όπου θα εγκατασταθεί πλήρες και σε λειτουργία φωτοβολταϊκό σύστημα ιδιοκατανάλωσης 5 kWp, καθώς και σύστημα αντλίας θερμότητας αέρα-νερού για θέρμανση και ΖΝΧ,
  • ο Ζ' Παιδικός Σταθμός Αλεξανδρούπολης όπου θα εγκατασταθούν πλήρες και σε λειτουργία φωτοβολταϊκό σύστημα ιδιοκατανάλωσης 12,5 kWp και σύστημα αντλίας θερμότητας αέρα-νερού για θέρμανση και ΖΝΧ,
  • ο Β' Παιδικός Σταθμός Φερών, όπου θα εγκατασταθεί πλήρες και σε λειτουργία σύστημα αβαθούς γεωθερμίας με γεωεναλλάκτη κατακόρυφων γεωτρήσεων για θέρμανση και ΖΝΧ,
  • το Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο, όπου θα εγκατασταθούν πλήρες και σε λειτουργία, φωτοβολταϊκό σύστημα τροφοδοσίας σταθμού φόρτισης 5 kWp και σύστημα λέβητα-καυστήρα βιομάζας ισχύος για θέρμανση,
  • το Σταυρίδειο Εκκλησιαστικό Ίδρυμα «Ο Άγιος Κυπριανός», όπου θα εγκατασταθούν πλήρες και σε λειτουργία Ηλιακό σύστημα ΖΝΧ, σύστημα λέβητα-καυστήρα βιομάζας για θέρμανση και ΖΝΧ και φωτοβολταϊκό σύστημα ιδιοκατανάλωσης 5 kWp,
  • το Α΄ ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης. όπου θα εγκατασταθεί πλήρες και σε λειτουργία σύστημα λέβητα-καυστήρα βιομάζας ισχύος για θέρμανση

Το επιδεικτικό αυτό έργο μπορεί να αποτελέσει ένα ακόμη βήμα για την καλύτερη αξιοποίηση των ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και του μικροκλίματος της περιοχής. Αποτελεί ένα ακόμη βήμα υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης Αειφορικής Ενέργειας του Δήμου Αλεξανδρούπολης και αναμένεται να συμβάλει στην παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας ίση με 927,69 MWh/έτος, καθώς και στη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 228,17 tn/έτος».

 

polykoiniko alex logo 2016

Σταυρίδειο Εκκλησιαστικό Ίδρυμα "Ο Άγιος Κυπριανός"
mitropoli

eeagrants upara kape